BIP RBGP

Konsultacje społeczne projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - BIP RBGP

Zaproszenie do udziału w konsultacjach prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego informuje o uruchomieniu w dniach od 23 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. konsultacji społecznych projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami i wszczęciu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko wynikającego z realizacji przyjętych dokumentów.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.), art. 29, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.).

Uwagi do ww. projektów dokumentów można przesyłać do dnia 21 sierpnia 2018 r.:

  1. pocztą na adres: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin – z dopiskiem „zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa”;
  2. faxem na numer 91 43 24 962;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@rbgp.pl;

lub ustnie do protokołu w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3.

W przypadku osób fizycznych do składanych uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania poniżej).

Elektroniczne wersje dokumentów, dla których prowadzone są konsultacje zostały zamieszczone poniżej do pobrania. Z papierową wersją dokumentów można zapoznać się w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko będzie prowadzone
w związku ze stwierdzeniem możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.

Pliki:


Projekt zmiany PZPWZ Uwarunkowania - data publikacji: 13.07.2018

Projekt zmiany PZPWZ - Cele i kierunki - data publikacji: 13.07.2018

Mapa projektu zmiany PZPWZ - data publikacji: 13.07.2018

Mapa projektu zmiany PZPWZ dla MOFOW-SOM - data publikacji: 13.07.2018

Prognoza oddziaływania na środ do proj zm PZPWZ - data publikacji: 13.07.2018

Zakres PWIS - data publikacji: 13.07.2018

Zakres RDOŚ w Szczecinie - data publikacji: 13.07.2018

Zakres Urząd Morski Słupsk - data publikacji: 13.07.2018

Zakres Urząd Morski Szczecin - data publikacji: 13.07.2018

Opinia RDOŚ - data publikacji: 13.07.2018

Opinia Urząd Morski Słupsk - data publikacji: 13.07.2018

Opinia Urząd Morski Szczecin - data publikacji: 13.07.2018

Opinia ZPWIS - data publikacji: 13.07.2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych RBGP - data publikacji: 13.07.2018