BIP RBGP

                                                                 Szczecin, dnia 29 października 2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ DLA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO XEROX WC7556 WRAZ Z ZAOPATRYWANIEM W MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
Nr1/17 z dnia 2.01.2017 r.

1. Zamawiający:

Województwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
NIP: 851-28-71-498,

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełna obsługa serwisowa urządzenia Xerox WorkCentre 7556 Multifunction Printer w zakresie:

 • utrzymywania urządzenia Xerox w stanie przydatnym do używania zgodnie
  z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją przez okres obowiązywania umowy,
 • dostarczania na żądanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Xerox
  następnego dnia roboczego po zgłoszeniu żądania przez Zamawiającego
  w ramach opłaty za wykonywane wydruki,
 • usuwania awarii urządzenia Xerox w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych,
 • w razie nieusunięcia awarii urządzenia Xerox uniemożliwiającej wykonywanie kopii wydruków w terminie 2 dni roboczych, Oferent zapewni wykonanie kopii wydruków na urządzeniu Xerox o zbliżonych parametrach technicznych lub podejmie czynności zmierzające do dostarczenia zastępczego urządzenia Xerox, o zbliżonych parametrach technicznych do urządzenia Xerox, które uległo awarii,
 • opłata za usługę wyliczana będzie na podstawie liczby wykonanych wydruków
  i oferowanych cen za wydruk stron A4 i A3, bez opłaty za minimalną liczbę wydruków.

3. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia opisanego powyżej:

 1. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Miejsce realizacji: 70-540 Szczecin, ul Kilińskiego 3

4. Wymagania niezbędne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Doświadczenie zawodowe w przedmiocie: kompleksowa usługa serwisu do urządzenia Xerox WC7556 wraz z zaopatrywaniem oryginalne materiały eksploatacyjne.
 2. Zamawiający nie dopuszcza deklarowania minimalnej miesięcznej liczby kopii/wydruków.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Treść oferty*:

 1. Nazwa wykonawcy:
 2. Adres wykonawcy:
 3. NIP:
 4. Regon:
 5. Aktualny odpis wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej:
 6. PESEL w przypadku osoby fizycznej:
 7. Nr rachunku bankowego:
 8. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia**:

8 a ) cena kopii / wydruku czarno-białego A4:     netto ……..zł (słownie: ………….),

brutto ...…...zł (słownie: ………….),

8 b) cena kopii / wydruku kolorowego A4            netto ..…….zł (słownie: ………….),
brutto ….…..zł (słownie: ………….),

8 c ) cena kopii / wydruku czarno-białego A3:     netto ……..zł (słownie: ………….),

brutto ...…...zł (słownie: ………….),

8 d) cena kopii / wydruku kolorowego A3            netto ..…….zł (słownie: ………….),
brutto ….…..zł (słownie: ………….),

 1. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje według wymagań określonych w pkt. 4.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku zastrzeżeń do jego zapisów (załącznik nr 1).
 3. Dokumenty stanowiące o posiadanym przez Wykonawcę doświadczeniu w realizacji zamówień, zgodnie z punktem 4.
 4. Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

* niepotrzebne skreślić

7. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie
w terminie do 06 listopada 2019 r. do godziny 12.00.

Oferta może być złożona listownie, faxem, emailem na adres biuro@rbgp.pl
Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rbgp.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

8. Wybór wykonawcy:

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie oferowana cena i inne wymagania określone w pkt 4. Z wybranym oferentem zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zapytanie nie stanowi oferty.

W razie pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: tel. 91 432 49 60;
e-mail biuro@rbgp.pl

Leszek Jastrzębski
p.o. Dyrektora RBGPWZ

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-10-30 Autor: B. Guzowska Data publikacji: 2019-10-29 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: jmr Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-30 Osoba modyfikująca: nick