BIP RBGP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie dokumentu p.n. „Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego”

Drukuj
1 2 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na opracowanie dokumentu p.n. „Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów
i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE -zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”
w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.

1. Zamawiający/Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

2. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentu p.n. „Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów
i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE -zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia;

3. Termin i wymagania do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego powyżej:

1)      Ostateczny komplet opracowań należy przekazać do dnia 29 czerwca 2018r. wraz
z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającą dokładny spis załączników do protokołu.

2)      Komplet opracowań we wskazanej ilości należy dostarczyć do siedziby Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.

3)      Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia w załączniku nr 1 (pkt. 10)

4)      Forma opracowania: Opracowanie w formie wydrukowanej w formacie A4 wraz z kompletem materiałów na płycie (nośnik elektroniczny). Ilość sztuk: 6 egz. Szczegółowa forma przekazania opracowania w załączniku nr 1 (pkt. 11).

4. Wymagania niezbędne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać doświadczenie zawodowe w przedmiocie zamówienia: udokumentowane przynajmniej jedną wykonaną usługą polegającą na opracowaniu studium wykonalności, ekspertyzy, analizy, strategii lub koncepcji, której zakres tematyczny dotyczył sposobu powoływania koordynatora lub organizatora transportu na obszarze ponadgminnym – wskazanie wykonanych opracowań (nazwa, zleceniodawca, rok opracowania).
 2. Wykonawca musi posiadać w zespole opracowującym dokument, będący przedmiotem postępowania, przynajmniej jednego eksperta z zakresu funkcjonowania systemów transportu publicznego.
 3. Złożenie ofert oznacza akceptację warunków określonych w powyższym zapytaniu.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Treść oferty:

 1. Nazwa wykonawcy:
 2. Adres wykonawcy:
 3. NIP:
 4. Regon:
 5. Aktualny odpis wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej
 6. PESEL w przypadku osoby fizycznej:
 7. Nr rachunku bankowego:
 8. Cena wykonanie przedmiotu zamówienia w rozbiciu na kwotę netto i brutto.
 1. netto…………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)
 2. brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)
 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niej zastrzeżeń – załącznik nr 2.
 2. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje według wymagań określonych w pkt. 4. – załącznik nr 3 i nr 4,
 3. Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

7. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godziny 12.00.

Oferta może być złożona listownie, faxem, lub emailem na adres mla@rbgp.pl. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przewiduje się podpisanie umowy z oferentem w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.

8. Wybór wykonawcy:

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria:

LP.

Opis kryteriów

Waga [%]

1

Cena

70

2

Doświadczenie

30

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”

Przyznanie punktów w kryterium zostanie obliczone przy pomocy następującego wzoru:


Cena oferty najtańszej

 

 x 100 pkt. x 70% (waga kryterium)

Cena oferty ocenianej

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”

W ramach tego kryterium liczba punktów przyznawana będzie w oparciu o przedstawione
w ofercie w punkcie 4. 1) ilości wykonywanych przez Oferenta opracowań w postaci studium wykonalności, ekspertyzy, analizy, strategii lub koncepcji, której zakres tematyczny dotyczył sposobu powoływania koordynatora lub organizatora transportu na obszarze ponadgminnym. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane wg następującej skali punktowej:

a)2-3 wykonane dokumenty – 10 punktów,

b)4-5 wykonanych dokumentów – 20 punktów,

c)6 i więcej wykonanych dokumentów – 30 punktów,

Liczba punktów uzyskanych za kryterium zostanie przemnożona przez wagę kryterium zgodnie ze wzorem:

Uzyskana liczba punktów x 30% (waga kryterium)

 1. Sposób oceny oferty

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym
z określonych kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = PK1+PK2

PO – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów dla kryterium „Doświadczenie”

9. Uwagi końcowe:

Z wybranym oferentem zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów
i warunków zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zapytanie nie stanowi oferty.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: Panem Maciejem Łapko –tel. 91 432 49 73; mail mla@rbgp.pl.

Leszek Jastrzębski

p.o. Dyrektora


Data wytworzenia: 2018-01-05 Autor: M. Łapko Data publikacji: 2018-01-05 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-05 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń