BIP RBGP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych

Drukuj
1 2 3

Szczecin, dnia 9 listopada 2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.

 

 1. Zamawiający/Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
NIP: 851-28-71-498,

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 

2. Przedmiot zamówienia: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i przynależnych RBGPWZ, ok. 600 m2 w tym, w szczególności:

 1. Prace wykonywane codziennie:
  1. odkurzanie i mycie podłóg,
  2. opróżnianie koszy na śmieci,
  3. wynoszenie odpadów z opróżnionych pojemników, koszy, niszczarek do odpowiednich kontenerów na zewnątrz budynków,
  4. opróżnianie i uzupełnianie worków w niszczarkach,
  5. przecieranie na wilgotno parapetów,
  6. usuwanie brudnych śladów z drzwi,
  7. czyszczenie na wilgotno mebli,
  8. uzupełnianie papieru toaletowego, mydła w toaletach,
  9. mycie i dezynfekcja sedesów,
  10. mycie umywalek, armatury i luster.
 2. Prace wykonywane raz w miesiącu:
 1. mycie na wilgotno drzwi oraz grzejników,
 2. mycie na wilgotno urządzeń telefonicznych, włączników światła, listew, krzeseł, nóg stołowych,
 3. mycie dwóch lodówek,
 4. mycie kuchenki mikrofalowej.
 1. Dwa razy w roku (wiosna, jesień):
 1. mycie okien wraz z żaluzjami we wszystkich pomieszczeniach.

 

Kody CPV:

 

90910000-9 Usługi sprzątania

90911300-9 Usługi czyszczenia okien

90919200-4 Usługi sprzątania biur

 

3. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia opisanego powyżej:

 1. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Miejsce realizacji: 71-414 Szczecin, Plac Jana Kilińskiego 3

4. Wymagania niezbędne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Doświadczenie zawodowe w przedmiocie świadczenia usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych,
 2. Narzędzia i materiały wykorzystywane w całym procesie świadczenia usług sprzątania zapewnia Wykonawca.
 3. Zamawiający zapewnia dostęp do odkurzacza firmy jak również do wózka do sprzątania.
 4. Zamawiający ponosi koszty zakupu papieru toaletowego i mydła, środków czyszczących, środków myjących, środków zapachowo – dezynfekujących, worków foliowych do pojemników na śmieci, ręczników z adapterem Merida Economy i żelu dezynfekcyjnego do higienicznej dezynfekcji rąk
  i innych niezbędnych środków do wykonania usługi,
 5. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania następujących czynności:
 1. niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszystkie uszkodzenia oraz usterki zauważone przy sprzątaniu,
 2. wykonywanie usług sprzątania odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00,
 3. sprzątanie po robotach konserwacyjnych i remontowych,
 4. w razie konieczności uzasadnionej nagłej potrzeby sprzątania w wyniku np. awarii, zalania itp. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w sobotę i niedzielę jak również w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
  W takiej sytuacji Wykonawca winien stawić się na wezwanie Zamawiającego
  w przeciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Przed dokonaniem wyceny wykonania usługi Zamawiający udostępni pomieszczenia RBGPWZ do wizji lokalnej w dniu 13.11.2018 r w godz. od 9.00 do 11.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie: 091 4324968.

 

6. Treść oferty*:

 1. Nazwa wykonawcy:
 2. Adres wykonawcy:
 3. NIP:
 4. Regon:
 5. Aktualny odpis wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej:
 6. PESEL w przypadku osoby fizycznej:
 7. Nr rachunku bankowego:
 8. Cena wykonanie przedmiotu zamówienia za każdy miesiąc kalendarzowy:

netto …………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)

brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….……………….…….)

 1. Oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń (Załącznik nr 1).
 3. Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

* niepotrzebne skreślić

 

7. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie w terminie do 16.11.2018 r. do godziny 12.00. Oferta może być złożona listownie, faxem, emailem na adres biuro@rbgp.pl

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rbgp.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

8. Wybór wykonawcy:

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie oferowana cena oraz spełnienie wymagań określonych w pkt. 4. Z oferentem o najkorzystniejszej ofercie zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zapytanie nie stanowi oferty.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: Panią Bogusławą Guzowską,  –  tel. 91 432 49 68; mail bgu@rbgp.pl

 

 

Leszek Jastrzębski

 

p.o. Dyrektora RBGPWZ

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-09 Autor: B. Guzowska Data publikacji: 2018-11-09 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-09 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń