BIP RBGP

1. Kto będzie właścicielem pojazdów?

Odp. Zamawiający oczekuje wskazania najkorzystniejszej opcji w kwestii własności pojazdów z uwzględnieniem wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia wariantów A i B, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania pojazdów w trybie pozasezonowym.

2. W jaki sposób pojazdy zostaną nabyte (zakup ze środków własnych, kredytowanie, leasing, powyższe z dodatkowym wsparciem środkami pomocowymi?)? Czy Wykonawca ma to sam zaproponować? Jakie są preferencje gmin w tym zakresie? (Czy są jakiekolwiek?).

Odp. Zamawiający oczekuje wskazania możliwości zakupu/dofinansowania nabycia pojazdów (jeżeli taki wariant zostanie przyjęty jako korzystny) bądź wliczenia leasingu/dzierżawy w koszty określone przez wybranego operatora przewozów Bus nadmorski. Obecnie brak preferencji gmin w tym zakresie.

3. Kto będzie organizatorem linii? Określenie „współwłasność linii” jest niestety niezgodne z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i ustawą o transporcie drogowym.

Odp. W obu wariantach Zamawiający zakłada, iż organizatorem linii będzie gmina/ związek międzygminny lub związek powiatowo-gminny.

4. W jaki sposób będzie wybrany operator dla tych przewozów (warianty A i B)?

Odp. W wariancie A Zamawiający dopuszcza utworzenie jednostki gminnej, która będzie pełniła obowiązki operatora, bądź wybór operatora zewnętrznego na zasadach Prawa zamówień publicznych. W wariancie B zakłada się wybór oparty na zasadach Prawa zamówień publicznych – otwarty przetarg.

5. Czy liczbę pasażerów-turystów w sezonie ma oszacować Wykonawca samodzielnie, czy zostanie ona podana? Czy były jakieś badania marketingowe zapotrzebowania na taką usługę?

Odp. Zamawiający oczekuje oszacowania liczby pasażerów przez Wykonawcę. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego do tej pory nie były prowadzone badania marketingowe w zakresie liczby pasażerów/ turystów na wskazanym obszarze.

6. W wariancie A przewozy pozasezonowe na stronie 1 OPZ w p. 1.1 określono jako całoroczną linię komunikacyjną, a w p. 1.2. – jako wykonywane w realizacji zadań własnych gminy, np. poprzez wsparcie realizacji przewozów szkolnych, natomiast na stronie 3 – raz jako linie na wyznaczonych trasach, a raz jako dowozy dzieci na zajęcia pozaszkolne, osób starszych do ośrodków zdrowia, mieszkańców do wydarzeń. Wymogi te są niespójne, zatem pytanie:

 - czy ostatecznie mają to być linie regularne, czy regularne specjalne, czy też przewozy okazjonalne?

- jeśli maja to być linie regularne, to kto emituje bilety, komu należne będą przychody z biletów?

- kto poda dane o liczbie kursów, pasażerów, taryfikator w okresie pozasezonowym, o których mowa w punkcie 4.2 na stronie 5?

Odp. Zamawiający zakłada w wariancie A realizację przewozów w ramach zadań własnych gminy
– w sezonie jako przewozy regularne, poza sezonem jako przewozy okazjonalne (zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem społecznym). Zamawiający zakłada, iż za emisję biletów odpowiadać będzie operator zewnętrzny bądź spółka gminna/ samorządowa w przypadku jej powołania w celu pełnienia funkcji operatora usługi komunikacyjnej. Zamawiający oczekuje oszacowania liczby kursów i pasażerów oraz proporcjonalnie zmniejszonego w stosunku do sezonowego taryfikatora usług.

7. Na stronie 4 w punkcie 2.4 w pozycji 2 jest mowa o zmianach trasy związanych z innymi zdarzeniami-atrakcjami, kto ma określić związaną z tym dodatkową pracę eksploatacyjną?

Odp. Zamawiający oczekuje oszacowania liczby dodatkowych kursów na podstawie cyklicznych wydarzeń odbywających się w minionych latach na terenie gmin objętych opracowaniem.
Na tej podstawie Zamawiający oczekuje od Wykonawcy oszacowania dodatkowej pracy eksploatacyjnej

8. Czy przedmiotem zlecenia jest też przedstawienie propozycji taryfy opłat linii Bus Nadmorski?

Odp. Zamawiający oczekuje szacunkowego określenia poziomu taryfy opłat na linii Bus Nadmorski dla przewozów regularnych w sezonie.

9. Czyją własnością i w jaki sposób ma być sfinansowany system informatyczny, o którym mowa
w tiret „System biletów”?

Odp. Zamawiający zakłada, że system będzie własnością gminy/ związku międzygminnego (organizatora transportu). Zamawiający zakłada uzyskanie przez gminę dofinansowania na uruchomienie systemu informatycznego.

10. Czy przejazdy linią Bus Nadmorski mają/będą podlegać dofinansowaniu z budżetu państwa
z tytułu honorowania ulg ustawowych?

Odp. Zamawiający zakłada, że działając w systemie regularnym linia Bus nadmorski będzie podlegać dofinansowaniu z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych.

11. Co oznacza „opracowanie ... kompleksowe, uwzględniające autonomię funkcjonowania poszczególnych samorządów oraz strukturę hierarchii gmina – powiat - województwo w zakresie organizacji i wsparcia dla realizacji systemów transportowych”?

Odp. Poprzez powyższe sformułowanie Zamawiający rozumie przygotowanie dokumentu, który będzie stanowi podstawę dla opracowania Studium Wykonalności dla linii Busa Nadmorskiego, tj. będzie uwzględniał możliwości i ograniczenia w decyzyjności samorządu gminnego oraz możliwości wsparcia
w ramach RPO pozostającego w gestii samorządu wojewódzkiego.

12. Co oznacza wymóg „umożliwiający implementację na inne obszary”?

Odp. Zamawiający zakłada pewną elastyczność opracowania umożliwiającą wykorzystanie opracowania w przygotowaniu Studiów Wykonalności bądź dokumentów strategicznych w gminach o podobnych uwarunkowaniach (np. duża sezonowość).

13. Czy analiza specyfikacji pojazdów dla trzech typów (elektryczny, gazowy, hybrydowy) oznacza konieczność opracowania po trzech wersji dla wariantów A i B?

Odp. Zamawiający zakłada jedną analizę pod kątem napędu pojazdów obsługujących linię Bus nadmorski ze wskazaniem najkorzystniejszego, możliwego do zastosowania w obydwu wariantach.


Data wytworzenia: 2018-06-19 10:10 Autor: M. Łapko Data publikacji: 2018-06-19 10:10 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-19 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń