BIP RBGP

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz dostawę programów do edycji tekstu i grafiki oraz systemu operacyjnego

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz dostawę programów do edycji tekstu i grafiki oraz systemu operacyjnego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zakup oraz dostawę programów do edycji tekstu i grafiki oraz systemu operacyjnego,
w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.
  

1. Zamawiający/Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
NIP: 851-28-71-498,

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostarczenie:
- Microsoft Office 2016 (box) dla użytkowników domowych i małych firm – licencja wieczysta – 16 sztuk
- Windows 10 professional 64bit (box) – 3 sztuki
- Adobe Photoshop cs6 (box) – 3 sztuki  data wykreślenia: 21.11.18 (niedostępny w legalnej sprzedaży)
- CorelDraw Graphics Suite 2018 PL (box) - licencja wieczysta - 3 sztuki - data zmiany: 21.11.18
- Adobe Acrobat pro 2017 - licencja wieczysta – 3 sztuki
Kod CPV:
48 000 000 – 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2018 do godziny 13:30.

4. Wymagania niezbędne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Brak.
 

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta w formie elektronicznej lub papierowej.

6. Treść oferty*:

 1. Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………….
 2. Adres wykonawcy:………………………………………………………………………………
 3. NIP:…………………………………………………………..
 4. Regon:………………………………………………………..
 5. Aktualny odpis wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej.
 6. PESEL w przypadku osoby fizycznej:…………………………………………………………
 7. Nr rachunku bankowego:……………………………………………………………………..
 8. Cena wykonanie przedmiotu zamówienia:………………………………………………….

netto…………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)

brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)

 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu umowy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, według wymagań określonych w pkt. 4.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń (załącznik nr 1).
 3. Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

* niepotrzebne skreślić

 

7. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie w terminie do 23.11.2018 r. do godziny 15.00.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta może być złożona listownie, faxem, emailem na adres biuro@rbgp.pl

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rbgp.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

8. Wybór wykonawcy:

Podstawą wyboru będzie oferowana cena.

Z oferentem o najkorzystniejszej ofercie, zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia i realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: Panem Jakubem Marzantowiczem, tel. 91 432 49 75.; mail jmr@rbgp.pl.

 

 

Leszek Jastrzębski

Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego

 

Pobierz: załącznik nr 1.docx


Data wytworzenia: 2018-11-20 08:34 Autor: Jakub Marzantowicz Data publikacji: 2018-11-20 01:00 Osoba udostępniająca na stronie: nick Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07 Osoba modyfikująca: nick