BIP RBGP

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

Ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych będących własnością

Województwa Zachodniopomorskiego

 

Przedmiot przetargu

Samochody osobowe będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

Lp.

Nazwa składnika majątku

Cena wywoławcza (zł)

Kwota wadium (zł)

Rok prod.

1

FORD MONDEO, 2.5 MR’07 Titanium

ZS 6622M, przebieg 367 469 km

10 220,00

562,00 zł

2008

2

CHEVROLET AVEO 1.2 Direct,

ZS 0111K, przebieg 228 578 km 

1 890,00

104,00 zł

2007

 

Szczegółowe informacje techniczne na temat samochodów można uzyskać pod nr telefonu
tel. 91 48 07 211 lub elektronicznie, adres email: zwielgosz@wzp.pl

Sprzedający dysponuje ekspertyzami technicznymi dotyczącymi powyższych pojazdów sporządzonymi przez rzeczoznawcę samochodowego.

Samochody będące przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z osobą uprawnioną z ramienia Sprzedającego do kontaktów z oferentami:
p. Zofią Wielgosz, tel. 91 48 07 211 e-mail: zwielgosz@wzp.pl.

 

Samochód osobowy będący w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

 

lp.

Nazwa składnika majątku

Cena wywoławcza (zł)

Kwota wadium (zł)

Rok produkcji

1

PEUGEOT 508, Active Aut. 1.6

ZS 2909Y, przebieg 236 041 km

17 360,00

955,00 zł

2012

 

 

Szczegółowe informacje techniczne na temat samochodu można uzyskać pod nr telefonu
tel. 91 42 56 226 lub elektronicznie, adres email: lukasz_ziniewicz@wup.pl

Sprzedający dysponuje ekspertyzą techniczną dotyczącą powyższego pojazdu sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego.

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z osobą uprawnioną z ramienia Sprzedającego do kontaktów z oferentami:
p. Łukaszem Ziniewiczem tel. 91 42 56 226 e-mail: lukasz_ziniewicz@wup.pl

 

Samochód osobowy będący w dyspozycji Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

 

lp.

Nazwa składnika majątku

Cena wywoławcza (zł)

Kwota wadium (zł)

Rok produkcji

1

FORD MONDEO 2.0 TDCI MR’06, Sliver X

ZS 5998F, przebieg 312 128 km

4 270,00

235,00

2006

 

 

Szczegółowe informacje techniczne na temat samochodu można uzyskać pod nr telefonu
tel. 91 43 24 960 lub elektronicznie, adres email: biuro@rbgp.pl Sprzedający dysponuje ekspertyzą techniczną dotyczącą powyższego pojazdu sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego.

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z osobą uprawnioną z ramienia Sprzedającego do kontaktów z oferentami:
p. Marcinem Karbownikiem tel. 91 43 24 960 e-mail: biuro@rbgp.pl

 

Zasady przetargu i informacje szczegółowe

 

 1. Przetarg będzie przeprowadzony na zasadach określonych Uchwale nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oferta w przetargu składana jest w formie pisemnej. Oferta musi zawierać co najmniej: imię nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę oraz oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno samochodu (wpisać nazwę lub nazwy pojazdu którego dotyczy oferta, z tabeli tj. marka i nr rejestracyjny).\

 

 1. Oferty dotyczące zakupu samochodów będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, należy składać w siedzibie UMWZ, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, wejście I, Kancelaria Ogólna, pokój nr 6.

 

 1. Oferty dotyczące zakupu samochodu będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie należy składać w siedzibie WUP w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41,  70-383 Szczecin – punkt podawczy przy głównym wejściu do siedziby WUP

 

 1. Oferty dotyczące zakupu samochodu będącego w dyspozycji Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie należy składać w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, sekretariat
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie 10:00.
 3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni i liczy się od dnia otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r., o godzinie 12:00:

W przypadku zakupu samochodów będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w siedzibie UMWZ, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, wejście I, pokój nr 312.

W przypadku zakupu samochodu będącego w dyspozycji WUP w siedzibie WUP w Szczecinie, ul. ul. Mickiewicza 41,  70-383 Szczecin, pok. 038.

W przypadku zakupu samochodu będącego w dyspozycji RBGPWZ w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie, ul. pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, sala konferencyjna – p.206A

 

Wadium

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
 2. Wadium (z dopiskiem: wadium na kupno samochodu /marka, nr rejestracyjny) należy wpłacić do dnia 12 lutego 2020 r. do godziny 15:30 odpowiednio na rachunek bankowy:


Samochody osobowe będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

PKO BP S.A. nr 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231.

 

Samochód będący w dyspozycji WUP 

56 1020 4795 0000 9102 0264 7832.

 

Samochód będący w dyspozycji RBGPWZ

PKO BP S.A. nr 39 1020 4795 0000 9102 0121 1762

 

Przebieg procedury przetargowej

 1. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera dowodu wpłaty wadium w wymaganej wysokości,
  2. nie zawiera wymaganych danych lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
  3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowana na poczet ceny sprzedaży przedmiotu przetargu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

 1. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Nabywca podpisuje protokół z przebiegu przetargu sporządzony przez Komisję przetargową.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia ceny nabycia.

 

Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Data wytworzenia: 2020-01-31 Autor: Bogusława Guzowska Data publikacji: 2020-01-31 11:40 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń