BIP RBGP

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentu p.n. „Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego”

Drukuj
1 2 3

Szczecin, dnia 13 czerwca 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na opracowanie dokumentu p.n. „Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE - zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.

 

1. Zamawiający/Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, 70-540 Szczecin,

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentu p.n. „Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE - zrównoważona mobilność
na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 zaproszenia;

 

3. Termin i wymagania do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego powyżej:

 1. Ostateczny komplet opracowań należy przekazać do dnia 14 września 2018r. wraz
  z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającą dokładny spis załączników do protokołu.
 2. Komplet opracowań we wskazanej ilości należy dostarczyć do siedziby Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.
 3. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia w załączniku nr 1 (pkt. 5).

Forma opracowania: Opracowanie w formie wydrukowanej w formacie A4 wraz z kompletem materiałów na płycie (nośnik elektroniczny). Ilość sztuk: 6 egz. Szczegółowa forma przekazania opracowania w załączniku nr 1 (pkt. 6).

 

4. Wymagania niezbędne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać doświadczenie zawodowe w przedmiocie zamówienia: udokumentowane przynajmniej jedną wykonaną usługą polegającą na opracowaniu studium wykonalności, ekspertyzy, analizy, strategii lub koncepcji, której zakres tematyczny dotyczył wdrożenia systemu transportowego na obszarze gminnym lub ponadgminnym – wskazanie wykonanych opracowań (nazwa, zleceniodawca, rok opracowania).
 2. Wykonawca musi posiadać w zespole opracowującym dokument będący przedmiotem postępowania przynajmniej jednego eksperta z zakresu funkcjonowania systemów transportu publicznego lub przewozów osobowych.
 3. Złożenie ofert oznacza akceptację warunków określonych w powyższym zapytaniu.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

6. Treść oferty:

 1. Nazwa wykonawcy:
 2. Adres wykonawcy:
 3. NIP:
 4. Regon:
 5. Aktualny odpis wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej
 6. PESEL w przypadku osoby fizycznej:
 7. Nr rachunku bankowego:
 8. Cena wykonanie przedmiotu zamówienia w rozbiciu na kwotę netto i brutto.
 1. netto…………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)
 2. brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)
 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niej zastrzeżeń – załącznik nr 2.
 2. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje według wymagań określonych w pkt. 4. – załącznik nr 3 i nr 4.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych załącznik nr 7.
 4. Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

 

7. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3 w Szczecinie w terminie do 20 czerwca 2018 r. do godziny 12.00.
Oferta może być złożona listownie, faxem, lub emailem na adres lastmile@rbgp.pl. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przewiduje się podpisanie umowy z oferentem w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.

 

8. Wybór wykonawcy:

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria:

 

LP.

Opis kryteriów

Waga [%]

1

Cena

70

2

Doświadczenie

30

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”

Przyznanie punktów w kryterium zostanie obliczone przy pomocy następującego wzoru:


Cena oferty najtańszej

 

 x 100 pkt. x 70% (waga kryterium)

Cena oferty ocenianej

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”

W ramach tego kryterium liczba punktów przyznawana będzie w oparciu o przedstawione
w ofercie w punkcie 4. 1) ilości wykonywanych przez Oferenta opracowań w postaci studium wykonalności, ekspertyzy, analizy, strategii lub koncepcji, której zakres tematyczny dotyczył wdrożenia systemu transportowego na obszarze gminnym lub ponadgminnym.
Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane wg następującej skali punktowej:

 1. 2-3 wykonane dokumenty – 10 punktów,
 2. 4-5 wykonanych dokumentów – 20 punktów,
 3. 6 i więcej wykonanych dokumentów – 30 punktów,

 

Liczba punktów uzyskanych za kryterium zostanie przemnożona przez wagę kryterium zgodnie ze wzorem:

Uzyskana liczba punktów x 30% (waga kryterium)

 

 1. Sposób oceny oferty

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z określonych kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = PK1+PK2

PO – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów dla kryterium „Doświadczenie”

 

9. Uwagi końcowe:

Z wybranym oferentem zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny.

Zapytanie nie stanowi oferty. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z kierownikiem projektu LAST MILE Panem Maciejem Łapko – tel. 91 432 49 73; mail lastmile@rbgp.pl.

 

Leszek Jastrzębski

p.o. Dyrektora


Data wytworzenia: 2018-06-13 Autor: M. Łapko Data publikacji: 2018-06-13 13:22 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń