BIP RBGP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Drukuj
1 2 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.

 

1. Zamawiający/Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie,

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

NIP: 851-28-71-498,

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,

Plac Jana Kilińskiego 3,

71-414 Szczecin

2. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przygotowanie do wymogów RODO: przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych, przygotowanie raportu z audytu ze wskazaniem potrzebnych korekt istniejących procedur systemu ochrony danych osobowych obowiązujących w RBGPWZ: Polityce bezpieczeństwa, Procedurze zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, Wykazie zbiorów danych osobowych. Następnie wdrożenie i sprawowanie ciągłego nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych w RBGPWZ.

3. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

  1. przeprowadzenie audytu wraz z przygotowaniem raportu z audytu i świadczenie usług co miesięcznych do 31 grudnia 2018 r.,
  2. Miejsce realizacji: 70-540 Szczecin, ul Kilińskiego 3,
  3. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
    w Szczecinie jest samorządową wojewódzką jednostką organizacyjną - jednostką budżetową podległą samorządowi województwa zachodniopomorskiego, zatrudnia 36 osób, posiada wykaz zbiorów danych osobowych (akta osobowe pracowników, archiwum zakładowe, dokumentację płacową, ubezpieczenia ZUS, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Dziennik kancelaryjny).

4. Wymagania niezbędne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Doświadczenie zawodowe w przedmiocie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych,
  2. Posiadane certyfikaty ze szkoleń z tematyki o ochronie danych osobowych,
  3. Posiadane referencje świadczonych usług.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Treść oferty:

1) Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………….

2) Adres wykonawcy:………………………………………………………………………………

3) NIP:…………………………………………………………..

4) Regon:………………………………………………………..

5) Aktualny odpis wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej

6) Cena audytu:

netto  …………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)

brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)

7) Cena miesięcznej usługi:

netto  …………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)

brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)

8) Kopie posiadanych certyfikatów

9) Kopie posiadanych referencji

10) Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń (Załącznik nr 1).

11) Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

7. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie w terminie do 15.05.2018 r. do godziny 15:00.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta może być złożona osobiście, listownie, faxem, pocztą elektroniczną na adres: biuro@rbgp.pl

8. Wybór wykonawcy:

Podstawą wyboru będzie oferowana cena i inne kryteria wskazane w pkt.4.

Z oferentem o najkorzystniejszej ofercie, zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia i realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: Panią Bogusławą Guzowską, tel. 91 432 49 68, e-mail: bgu@rbgp.pl.

 

 

Leszek Jastrzębski

 

p.o. Dyrektora RBGPWZ

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-05-10 Autor: Bogusława Guzowska Data publikacji: 2018-05-10 14:27 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-10 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń