BIP RBGP

GŁÓWNY KSIĘGOWY w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Drukuj
1 2 3

Oferta nr 1

 

Wymagania niezbędne:

 •  niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, 
  przeciwko działalności instytucji państwowych
  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
  lub za przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych 
  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości 
  ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości 
  obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych,
  przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych,
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:

1)   ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich,
ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, 
uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich
lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie
co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2)  ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3)   wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4)   posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego
do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych 
lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego
do  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 •        znajomość i umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, 
     płacowych oraz programu Płatnik,
 •        znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 •        dobra znajomość j. angielskiego,
 •        znajomość prowadzenia księgowości w zakresie obsługi
       projektów międzynarodowych dofinansowanych ze środków EU,
 •       doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego
     w jednostce budżetowej będzie dodatkowym atutem,
 •      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Główne zadania:

 •         sporządzanie planów budżetowych,
 •         kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 •         przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 •         prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 •         prowadzenie pełnej księgowości,
 •         sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 •         praca w programie Płatnik, sporządzanie
     i przesyłanie dokumentów do ZUS,
 •         rozliczanie płac i innych należności pracowniczych,
 •         sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 •        nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami
       składników majątkowych,
 •       finansowe rozliczanie inwentaryzacji.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 •         list motywacyjny i życiorys,
 •         kopia  dowodu osobistego,
 •         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
 •        kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 •         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu,
       obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
       oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
       lub za przestępstwa karne skarbowe,
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
      danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 15 września 2011 r. ze wskazaniem numeru oferty.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, 
Klatka B
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

 

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie
nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie rozmowy wstępnej.


Data wytworzenia: 2012-12-21 12:35 Autor: rbgp Data publikacji: 2011-08-29 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: rbgp Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-14 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska