BIP RBGP

Starszy asystent - oferta nr 3

Starszy asystent - oferta nr 3

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – kierunki: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura,
 • min. 3 lata doświadczenia  na stanowisku projektowym związanym z planowaniem przestrzennym w skali regionalnej i lokalnej,
 • umiejętności analityczne i koncepcyjne.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność pisania i redakcji tekstów,
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office (w tym Excel), MapInfo lub inne narzędzia GIS,
 • umiejętności graficzne lub/i DTP, znajomość programów graficznych (np. CorelDRAW, InDesign, Photoshop),
 • znajomość j. angielskiego lub niemieckiego,
 • mile widziane doświadczenie w projektach międzynarodowych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, rzetelność,
 • precyzja i dbałość o detal.

Zakres wykonywanych zadań:

 • analizy przestrzenne i prace projektowe dotyczące planowania przestrzennego w skali regionalnej (wojewódzkiej),
 •  tworzenie opracowań studialnych, graficznych, analitycznych i GIS,
 •  udział w pracach nad projektami międzynarodowymi w ramach funduszy UE,
 • samodzielne prowadzenie kontaktów z interesariuszami.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do 23 stycznia 2017 r. do godziny 15:30

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin,
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry z oznaczeniem numeru oferty.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Data wytworzenia: 2017-01-10 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2017-01-10 15:49 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-12 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska