BIP RBGP

Specjalista ds. księgowych - oferta nr 6

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe min. 4 lata na stanowisku księgowego,
 • znajomość ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość tematyki  projektów dofinansowanych z funduszy unijnych,
 • znajomość programów finansowo-księgowych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość zagadnień dot. ewidencji środków trwałych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość j. angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie księgowości biura w części związanej z rozliczeniem projektów  międzynarodowych,
 • analiza finansowo-księgowa związana z rozliczeniem projektów międzynarodowych,
 • inne prace związane z zagadnieniem rachunkowości w jednostkach budżetowych (m.in. udział w procesach księgowych związanych z zamknięciem okresów rozliczeniowych, zapewnienie kompletności i poprawności dokumentacji i księgowań,
  rozliczanie delegacji pracowniczych, ewidencja śr. trwałych),
 • praca z programem księgowym, dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o warunkach pracy:
praca w pozycji siedzącej przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 •  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert: do 30 stycznia 2017 r. do godziny 15.00 ze wskazaniem stanowiska, numeru oferty.

Miejsce składania ofert: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pl. Kilińskiego 3,
71-414 Szczecin III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
 Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), ·są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 


Data wytworzenia: 2017-01-20 Autor: J. Dettlaff Data publikacji: 2017-01-20 15:05 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń