BIP RBGP

Inspektor/Administrator IT - oferta nr 7

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe
  • min. 2 lata stażu pracy,
  • doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem sieciami IT,
 • wykształcenie średnie
  • min. 4 lata stażu pracy,
  • doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem sieciami IT,
 • umiejętności techniczne, analityczne, koncepcyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła znajomość z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN i WAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, znajomość modelu ISO OSI, topologii sieciowych, zdolność budowy sieci teleinformatycznych,
 • umiejętność konfiguracji oraz obsługi systemów do balansowania ruchu i przepustowości (QoS, iptables),
 • biegła znajomość na poziomie administratora operacyjnych systemów sieciowych z rodziny MS Windows, w tym zagadnień związanych z Active Directory i usługami terminalowymi,
 • biegła znajomość na poziomie administratora operacyjnych systemów sieciowych z rodziny Linux,
 • umiejętność konfigurowania i zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci,
 • biegła znajomość obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych (stacji roboczych) z rodziny MS Windows oraz pakietów biurowych pracujących w tych środowiskach,
 • znajomość prawa w zakresie wymaganym na stanowisku (m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o podpisie elektronicznym),
 • znajomość języka angielskiego (w tym technicznego).

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność tworzenia stron WWW w języku HTML,
 • znajomość oprogramowania graficznego w tym pakietu Adobe, Corel,
 • znajomość obiektowego programowania w języku Python,
 • znajomość obsługi baz danych w stopniu podstawowym.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Administrowanie serwerami linux (serwery udostępniania plików, serwery aplikacji, konfiguracja zapory sieciowej i innych usług sieciowych na poziomie powłoki Bash przy użyciu języka Shell i C),
 2. administrowanie serwerami sprzętowymi (zarządzanie urządzeniem UTM Firewall, tworzenie reguł bezpieczeństwa, monitorowanie komunikatów bezpieczeństwa i reagowanie na pojawiające się zagrożenia),
 3. administrowanie powierzonymi systemami bazodanowymi,
 4. realizowanie zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz przeprowadzanie procedur ich utylizacji według obowiązujących zarządzeń,
 5. obsługa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (jak przykładowo ploter, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki),
 6. dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie wyposażenia i sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego w jednostce, w tym konserwowanie sprzętu i urządzeń,
 7. konfigurowanie, zarządzanie i wdrażanie urządzeń sieciowych, w tym sieci telefonicznej i komputerowej (LAN i Wi-Fi),
 8. wdrażanie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz organizowanie jego napraw w serwisach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem systemu lub sieci teleinformatycznych oraz nad przestrzeganiem zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, a w szczególności:
  1. określanie warunków oraz sposobu przydzielania kont i haseł użytkownikom systemów i sieci teleinformatycznych,
  2. zakładanie i usuwanie kont użytkownikom systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. szkolenie użytkowników systemów i sieci teleinformatycznych,
  4. zapewnienie właściwego wykorzystania mechanizmów kontroli dostępu odpowiednich do klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w tych systemach lub sieciach, w które wyposażone są systemy lub sieci teleinformatyczne,
  5. konfigurowanie urządzeń i oprogramowania,
  6. przeglądanie i kontrola logów systemowych,
  7. przeciwdziałanie i zapobieganie wirusom i włamaniom do systemów i sieci teleinformatycznych,
  8. reagowanie na incydenty związane z pracą systemów lub sieci teleinformatycznych i usuwanie skutków tych incydentów,
  9. ewidencjonowanie sprzętu, nośników i oprogramowania,
  10. sporządzanie kopii bezpieczeństwa,
  11. współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie redagowania i prowadzenia stron WWW (strona oficjalna jednostki, BIP oraz strony projektów),
 10. tworzenie projektów wewnętrznych instrukcji i zarządzeń w sprawach dotyczących funkcjonowania systemów informatycznych,
 11. tworzenie prostych skryptów w języku Python,
 12. obsługa konferencji w kwestiach sprzętowych (podłączanie komputerów, rzutnika, sieci LAN / WiFi, archiwizacja materiałów konferencyjnych, dokumentacja fotograficzna spotkań itp.). 

Informacja o warunkach pracy:

praca w pozycji siedzącej przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
   

Termin składania ofert:

do 6 lutego 2017 do godziny 15:30

Miejsce składania ofert:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry
z oznaczeniem numeru oferty

Informacje dodatkowe:

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Data wytworzenia: 2017-01-26 Autor: Milena Nowotarska Data publikacji: 2017-01-26 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń