BIP RBGP

Inspektor - oferta nr 8

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – kierunki: architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,
 • umiejętności analityczne i koncepcyjne,
 • min. 2 letnie doświadczenie w administracji samorządu województwa.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pisania i redakcji tekstów (opinii, postanowień, uchwał zarządu i sejmiku),
 • znajomość regulacji prawnych planistycznych i inwestycyjnych oraz KPA,
 • doświadczenie w planowaniu przestrzennym w skali regionalnej i lokalnej lub projektowaniu urbanistycznym,
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office (w tym Excel), MapInfo lub inne narzędzia GIS,
 • umiejętności graficzne lub/i DTP, znajomość programów graficznych (np. CorelDRAW, InDesign, Photoshop),
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, rzetelność,
 • precyzja i dbałość o detal.

Zakres wykonywanych zadań:

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie procedury studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie procedury decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie procedur inwestycji przygotowywanych w ramach specustaw,
 • współpraca krajowa i zagraniczna z odpowiednimi jednostkami  w zakresie procedur planistycznych prowadzonych w imieniu samorządu województwa, innych niż wyżej wymienionych,
 • analizy przestrzenne, opracowania studialne i prace projektowe dotyczące planowania przestrzennego w skali regionalnej (GIS),
 • współpraca związana z udziałem w projektach międzynarodowych w ramach funduszy UE.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do 20 marca 2017 r. do godziny 15:30

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin,
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry z oznaczeniem numeru oferty.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami
aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 2017-03-09 Autor: A.Smentek Data publikacji: 2017-03-09 13:36 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń