BIP RBGP

Inspektor ds. rozliczeń - oferta nr 1

Inspektor ds. rozliczeń - oferta nr 1

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • staż pracy minimum 2 lata,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość tematyki projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, doświadczenie przy rozliczaniu projektów unijnych,
 • znajomość programów finansowo-księgowych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych, 
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie rozliczeń projektów międzynarodowych (LAST MILE, BEA-APP),
 • koordynowanie budżetu, zarządzanie finansowe i sprawozdawczość na potrzeby projektów,  
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi na potrzeby projektu.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:|
umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
19.01.2017 r. do godziny 15.30.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin,
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry  z oznaczeniem numeru oferty.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Data wytworzenia: 2017-01-09 Autor: M. Łapko Data publikacji: 2017-01-09 12:32 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 Osoba modyfikująca: mku