BIP RBGP

Informatyk - oferta nr 5

Informatyk - oferta nr 5

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie min. średnie,
 • staż pracy min. 3 lata przy wykształceniu średnim,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość systemu zarządzania treścią stron www - Wordpress,
 • znajomość z zakresu zarządzania usługami i serwerami NAS - Synology
 • znajomość rozwiązań serwerowych w środowisku Windows oraz Linux,
 • znajomość sieci LAN,
 • wiedza z zakresu konfiguracji i eksploatacji urządzeń i usług.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość wirtualizacji (Vmware),
 • znajomość oprogramowania graficznego w tym pakietu Adobe, Corel,
 • znajomość PHP, HTML, CSS, SQL, Python,
 • znajomość środowiska pracy GIS (QGIS, MapInfo),
 • znajomość obsługi baz danych (PostGIS),
 • rzetelność i uczciwość w wykonywaniu obowiązków – dobra organizacja pracy,
 • identyfikacja z zespołem i firmą.

Zakres wykonywanych zadań:

 • zarządzanie (monitoring, utrzymanie, aktualizacja) serwerami w środowisku Windows i Linux,
 • zarządzanie serwerami NAS Synology,
 • zarządzanie siecią LAN – UTM i MikroTik,
 • zarządzanie usługami w tym: Eset Remote Administration, SnipeIT, Zabbix, Hyper Backup, Cobian, OpenFire (Spark),
 • zarządzanie kontami użytkowników we wszystkich serwisach i usługach,
 • wsparcie użytkowników w zakresie konfiguracji i eksploatacji urządzeń i usług,
 • zarządzanie firmowymi witrynami WWW (na bazie dostarczonych materiałów),
 • zarządzanie backupami danych z serwerów i komputerów osobistych,
 • wsparcie działu Zamówień Publicznych w procesie zakupów sprzętu i oprogramowania,

oraz w zakresie dodatkowych wymagań (opcjonalnie):

 • praca w oprogramowaniu QGIS i MapInfo, w tym przygotowywanie kompozycji mapowych
   w środowisku GIS,
 • projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby tworzenia i przechowywania danych,
 • wprowadzanie i aktualizacje oraz nadzorowanie poprawności wprowadzania danych do systemu GIS,
 • analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji,
 • tworzenie statystyk oraz analiza danych, analizy przestrzenne GIS,
 • automatyzowanie procesów obróbki danych,
 • opracowywanie rozwiązań GIS obsługujących potrzeby zespołów projektowych,
 • pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami.

Informacja o warunkach pracy:

 • praca w pozycji siedzącej przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy wg indywidualnych ustaleń.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy/przy wykształceniu średnim/,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 1
 • oświadczenia kandydata - zał. 2
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

 

Termin składania ofert:  do 19 grudnia 2019 r. do godziny 15.30                      

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej  w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

pl. Kilińskiego 3, Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 


Data wytworzenia: 2019-12-09 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2019-12-09 13:18 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń