BIP RBGP

Asystent - Oferta nr 5

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie min. średnie

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość j. angielskiego
 • doświadczenie w projektach międzynarodowych,
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, znajomość programów do obróbki graficznej CorelDraw, Photoshop,  
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

Udział w realizacji projektu Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych
(LAST MILE).

Informacja o warunkach pracy:

 • praca w pozycji siedzącej przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:|
umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
23.01.2017 r. do godziny 15.00 ze wskazaniem stanowiska, numeru oferty.

 

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin,
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 2017-01-13 Autor: Maciej Łapko Data publikacji: 2017-01-13 10:39 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń