BIP RBGP

Asystent - oferta nr 3

Asystent - oferta nr 3

Wymagania niezbędne:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, znajomość programów do obróbki graficznej CorelDraw, In Design, QGIS, Photoshop, Krita,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,
  oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie min. średnie,
 • nieposzlakowana opinia.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego  w stopniu komunikatywnym, pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji oraz prowadzenie konwersacji,
 • znajomość programów ZWCAD, AUTOCAD,
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność oraz zaangażowanie w pracę.

Zakres wykonywanych zadań:

Opracowywanie graficzne publikacji, prezentacji oraz i innych materiałów przygotowywanych w RBGPWZ (skład komputerowy, przygotowanie materiałów do druku, tworzenie wizerunku graficznego projektu).

Informacja o warunkach pracy:

 • praca administracyjno-biurowa  przy monitorze ekranowym,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:|
umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 1
 • oświadczenia kandydata - zał. 2
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zał. 3.

Termin składania ofert:
do 9 sierpnia 2019 r.  do godziny 15.00

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej  ze wskazaniem numeru oferty w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 0201-07-29 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2019-07-29 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń