BIP RBGP

Asystent ds. GIS - oferta nr 9

Asystent ds. GIS - oferta nr 9

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk o ziemi, geoinformatyki lub informatyki, geodezji kartografii, geografii lub gospodarki przestrzennej,
 • znajomość podstaw teoretycznych kartografii (układy współrzędnych, odwzorowania, redakcja map itp.),
 • umiejętność generalizacji danych w środowisku GIS,
 • wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne w zakresie administracji i eksploatacji baz danych środowiska QGIS w tym umiejętność tworzenia zapytań SQL,
 • znajomość środowiska pracy QGIS w tym umiejętność tworzenia projektów QGIS, konfiguracji środowiska pracy,
 • umiejętność wymiany danych między różnymi systemami GIS oraz formatami,
 • podstawowa wiedza dotycząca jakości danych przestrzennych, standardów i baz danych Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz formatów GML, ShapeFile, MapInfo TAB, GeoPackage,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność tworzenia rozszerzeń do środowiska QGIS.
 • umiejętność pracy z bazą danych Postgresql/Postgis,
 • doświadczenie w programowaniu GIS w języku skryptowym Python,
 • umiejętność tworzenia skryptów SQL/PgSQL,
 • doświadczenie w korzystaniu z mobilnych aplikacji GIS,
 • umiejętność obsługi programów graficznych np. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność oraz zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność twórczego, nieszablonowego i analitycznego myślenia,
 • doświadczenie w analizach sieciowych,
 • kreatywność w tworzeniu rozwiązań w systemach GIS,
 • znajomość programu PTV Visum lub MATSim.

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie w pracach realizowanych w zespole GIS,
 • samodzielną pracę w oprogramowaniu QGIS i MapInfo,
 • projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby tworzenia i przechowywania danych,
 • pracę z mapami i danymi geodezyjnymi oraz dokumentacją branżową,
 • wprowadzanie i aktualizacje danych w systemach GIS,
 • nadzorowanie poprawności wprowadzania danych do systemu GIS,
 • analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku,
 • tworzenie statystyk oraz analizę danych,
 • analizy przestrzenne GIS z wykorzystaniem danych pochodzących z baz danych wektorowych oraz przetwarzanie danych lotniczych i satelitarnych,
 • automatyzowanie procesów obróbki danych,
 • przygotowywanie kompozycji mapowych w środowisku GIS (QGIS, MapInfo),
 • udział w projektach regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych, pracach analityczno-projektowych,
 • opracowywanie rozwiązań GIS obsługujących potrzeby zespołów projektowych,
 • obsługa korespondencji w zakresie spraw związanych z działalnością zespołu GIS,
 • pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami.

Informacja o warunkach pracy:

 • praca w pozycji siedzącej przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -zał.1,
 • oświadczenia kandydata - zał. 2
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zał. 3,
 • opcjonalnie*

Termin składania ofert: do 20 września 2021 r. do godziny 15:30.

Miejsce składania ofert:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pl. Kilińskiego 3, Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

*W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282), zobowiązani są do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Data wytworzenia: 2021-09-03 07:48 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2021-09-03 07:48 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-03 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń