BIP RBGP

Główny specjalista - oferta nr 1

Główny specjalista - oferta nr 1

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • ukończone studia wyższe inżynierskie,
 • staż pracy min. 4  lata,
 • wiedza i doświadczenie związane z realizacją projektów w dziedzinie: energetyki, w tym opartej na OZE, strategii energetycznych, energetyki prosumenckiej, analizy inwestycyjnej
   i kosztów przedsięwzięć OZE,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym.
  Wymagania dodatkowe:
 • znajomość programów z pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
 • znajomość przepisów prawnych, procedur administracyjnych, celów strategicznych
  i priorytetów oraz mechanizmów rynkowych i regulacyjnych sektora energetycznego w Unii Europejskiej i w Polsce, jak również z zakresu eksploatacji zasobów energetycznych
  i bezpieczeństwa energetycznego,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • doświadczenie w projektach badawczo-rozwojowych,
 • znajomość języka niemieckiego.
  Zakres wykonywanych zadań:
  Realizacja zadań merytorycznych związanych z monitoringiem sektora energetycznego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła dla obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz współpraca w ramach realizacji projektów dot. energetyki, w tym finansowanych ze środków UE.
  Informacja o warunkach pracy:
 • praca w pozycji siedzącej przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Możliwość dostosowania wymiaru czasu pracy wg indywidualnych ustaleń.
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 1
 • oświadczenia kandydata - zał. 2
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

Termin składania ofert:  do 17 maja 2021 r. do godziny 15.30. 

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej  w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pl. Kilińskiego 3, Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,
bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym
 z naborem.
Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U  z 2019, poz.1282) ), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 


Data wytworzenia: 2021-05-06 13:13 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2021-05-06 13:13 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-06 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń