BIP RBGP

Starszy księgowy - oferta nr 6

Starszy księgowy - oferta nr 6

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w RBGPWZ – starszy księgowy

Wymagania niezbędne:
-    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
-    nieposzlakowana opinia,
-    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
-    doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
-    znajomość ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych,  przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych,
-    znajomość ustawy o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
-    znajomość tematyki  projektów dofinansowanych z funduszy unijnych,
-    znajomość  programów finansowo-księgowych,
-    znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych, 
-    znajomość j. angielskiego,
-    umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.
Zakres wykonywanych zadań:
-    prowadzenie księgowości biura w części związanej z rozliczeniem projektów  międzynarodowych, 
-    analiza finansowo-księgowa związana z rozliczeniem projektów międzynarodowych,
-    inne prace związane z zagadnieniem rachunkowości w jednostkach budżetowych.
Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny i życiorys,
-    kopia  dowodu osobistego,
-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-    kopie dokumentów potwierdzających staż,
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Termin składania ofert: do 22.07.2016 r.
Miejsce składania ofert: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin III p. pok.1 Sekretariat-Kadry
Informacje dodatkowe:
 Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. 

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.Kandydaci,
którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), ·są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 2016-07-08 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2016-07-08 13:12 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-08 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń