BIP RBGP

Główny księgowy - oferta nr 8

Główny księgowy - oferta nr 8

 

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:

1)   ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych
i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2)  ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej  6-letniej praktyki w księgowości,

3)   wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4)   posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, płacowych oraz programu Płatnik,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • znajomość prowadzenia księgowości w zakresie obsługi projektów międzynarodowych dofinansowanych ze środków EU,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Główne zadania:

 • sporządzanie planów budżetowych,
 •  kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • praca w programie Płatnik, sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS,
 • rozliczanie płac i innych należności pracowniczych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
 • finansowe rozliczanie inwentaryzacji.


Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 23 września 2016 r. do godz. 15.00.
 

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin,
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 


Data wytworzenia: 2016-09-13 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2016-09-13 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-13 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń