BIP RBGP

Kierowca - oferta nr 5

Kierowca - oferta nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowca

 

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe, 
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie min. średnie,
 • prawo jazdy min. kat. B,
 • min. 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowcy,
 • znajomość przepisów Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
 • komunikatywność,
 •  obowiązkowość i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kierowanie pojazdem osobowym /służbowym zgodnie z prawem ruchu drogowego, przepisami bhp i ppoż.,
 • utrzymywanie w stałej gotowości technicznej powierzonego pojazdu,
 • wypełnianie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa oraz innej niezbędnej dokumentacji,
 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych i okresowych,
 • przestrzeganie terminów ubezpieczenia OC,
 • dodatkowo do obowiązków należeć będzie prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego i prawa jazdy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 3 czerwca 2016 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. 

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 2016-05-19 14:27 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2016-05-19 14:27 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-19 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń