BIP RBGP

Asystent projektanta - Oferta nr 3

Asystent projektanta - Oferta nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w RBGPWZ – asystent projektanta

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wykształcenie wyższe -  kierunki: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne.

Wymagania dodatkowe:

 •  znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, Exel, MapInfo lub inne narzędzia GIS,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace projektowe w skali regionalnej (wojewódzkiej) w zakresie:

- struktury transgraniczno-przestrzennej województwa zachodniopomorskiego,

- zagospodarowania przestrzennego obszarów transgranicznych i transnarodowych

 • udział w pracach nad projektami międzynarodowymi w ramach programu UE.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:  do dnia  1 lutego 2016 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry z oznaczeniem numeru oferty.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 2016-01-21 14:40 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2016-01-21 14:40 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-29 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń