BIP RBGP

Asystent projektanta - Oferta nr 11

Asystent projektanta - Oferta nr 11

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 •  nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – kierunki: turystka, turystyka i rekreacja.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w projektach dotyczących zagadnień turystyki, waloryzacji turystycznej, organizacji i obsługi turystyki,
 • znajomość przepisów i regulacji dotyczących branży turystycznej w Polsce,
 • doświadczenie w projektach międzynarodowych,
 • Znajomość uwarunkowań regionalnych odnośnie obszarów i regionów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego,
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, MapInfo, programy GIS,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność,
 • dobra znajomość j. angielskiego.

 

Zakres wykonywanych zadań:

Udział w realizacji projektu Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych
(LAST MILE).

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:|
umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny i życiorys,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do 12.12.2016 r. do godziny 15.30 zew wskazaniem numeru oferty.  

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin,
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 2016-11-21 Autor: Maciej Łapko Data publikacji: 2016-11-21 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-22 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska