BIP RBGP

Asystent - Oferta nr 4

Asystent - Oferta nr 4

Wymagania niezbędne:
 -  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 -  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 -  nieposzlakowana opinia,
 -  wykształcenie min. średnie,
 - doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 - prawo jazdy min. kat. B,

 -  znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,
 -  znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 -  komunikatywność,
 -  obowiązkowość i sumienność,
 -  umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań:
 -  prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki,
 -  dodatkowo do obowiązków należeć będzie obsługa samochodu służbowego.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
•    umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:
 -  list motywacyjny i życiorys,
 -  kopia  dowodu osobistego,,
 -  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 -  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 29.02. 2016 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. 

W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 


Data wytworzenia: 2016-02-18 16:01 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2016-02-18 16:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-04 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń