BIP RBGP

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. BHP

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. BHP

Zapytanie ofertowe w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 28/2011 z dnia 30.12.2011 r.

1. Zamawiający

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, 70-540 Szczecin, NIP 851-15-62-714,
Regon 812-42-96-54 zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:

  • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp
  • przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej
  • doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • opracowywanie i opiniowanie instrukcji bhp obowiązujących w danym miejscu pracy,
  • wykonywanie pozostałych zadań określonych w rozporządzeniu ws. służby bhp.

3. Termin wykonania zlecenia:

  do 31 grudnia  2015 r.

4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wymagania kwalifikacyjne niezbędne dla wykonywania zadań zgodnie z rozporządzeniem RM z 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 109,poz. 704 ze zm).

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej z podaniem wartości miesięcznej brutto usługi.

6. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 Plac Kilińskiego 3 – Wejście A/WZDZ w terminie do 12 października 2015 r.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wybór wykonawcy:

Podstawą wyboru będzie oferowana cena. Z najkorzystniejszym oferentem zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków umowy.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się: Jolanta Okoń, tel. 91 432 49 60, mail: biuro@rbgp.pl

 


Data wytworzenia: 2015-10-07 09:02 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2015-10-07 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-04 Osoba modyfikująca: mku