BIP RBGP

Starszy ksiegowy

Starszy ksiegowy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w RBGPWZ – starszy księgowy

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych w zakresie niezbędnym dla przewidzianych zadań

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość tematyki  projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • dbałość o prawidłowe dokonywanie i kwalifikowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu
 •  składanie sprawozdań i wniosków o płatność
 •  utrzymywanie bieżącej komunikacji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 201
  w związku z realizowanym przez Biuro projektem „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na  czas realizacji projektu (maksymalnie do grudnia 2015 r.)

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do  3 kwietnia 2015 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie
powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 


Data wytworzenia: 2015-03-24 13:31 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2015-03-24 13:31 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-04 Osoba modyfikująca: mku