BIP RBGP

Oferta nr 3 - Asystent

Oferta nr 3 - Asystent

Asystent w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – kierunki: geografia w specjalności związanej z GIS, geodezja i kartografia, geoinformacja, geoinformatyka,
 • biegła znajomość programów GIS - umiejętność pozyskiwania i przetwarzania danych oraz prowadzenia ich aktualizacji
  i edycjiw systemie informacji przestrzennej, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i edycji obiektów mapowych, kalibracji map, mapowania tras, obiektów i danych przestrzennych,
 • umiejętność pracy na bazach danych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programów Map Info, Quantum GIS lub z pakietu ArcGIS udokumentowana opinią pracodawcy,
  kierownika projektu, opiekuna naukowego i posiadanymi certyfikatami
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office,
 • doświadczenie w pracy zespołowej,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace projektowe - terenowe i kartograficzne, pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS (wektoryzacja, konwersja, kalibracja),
  budowa i prowadzenie bazy danych przestrzennych,
 • wykonywanie analiz przestrzennych wspierających proces planowania i optymalizacji tras rowerowych,
 • redakcja map,
  w związku z realizowanym przez Biuro projektem „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:|
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 20.02.2014 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, III p. pok.1 Sekretariat-Kadry ze wskazaniem numeru oferty.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGP WZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Data wytworzenia: 2015-02-06 12:02 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2015-02-06 12:02 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-04 Osoba modyfikująca: mku