BIP RBGP

Oferta nr 2 - Asystent

Oferta nr 2 - Asystent

Asystent w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – kierunki: architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo,
 • doświadczenie w pracach projektowych w skali regionalnej i lokalnej,
 • doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury drogowej, w szczególności z uwzględnieniem infrastruktury rowerowej,
 • znajomość j. angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, MapInfo,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace projektowe w skali regionalnej i lokalnej w związku z realizowanym przez Biuro projektem „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:|
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
16.02.2015

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, III p. pok.1 Sekretariat-Kadry ze wskazaniem numeru oferty.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGP WZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Data wytworzenia: 2015-02-06 11:38 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2015-02-06 11:38 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-04 Osoba modyfikująca: mku