BIP RBGP

Wymagania niezbędne:

 •     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 •     nieposzlakowana opinia,
 •     ukończone studia wyższe na kierunkach architektura lub gospodarka przestrzenna,
 •     przynależność do zawodowej izby urbanistów lub architektów,
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektami w dziedzinie architektury lub gospodarki przestrzennej,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie specjalistycznej współpracy międzynarodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, MapInfo lub inne narzędzia GIS,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczo-naukowymi.

Zakres wykonywanych zadań:
Koordynacja i kierowanie projektem Studium zagospodarowania przestrzennego Strefy Centralnej Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie uchwalonego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym inicjowanie oraz sterowanie tematami o charakterze naukowo-badawczym, składającymi się na poszczególne komponenty projektu, reprezentowanie Województwa Zachodniopomorskiego na spotkaniach partnerów, merytoryczne nadzorowanie realizacji budżetu projektu, pracy zespołu realizującego projekt w ramach biura oraz zaangażowanych ekspertów zewnętrznych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys, w tym opis wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane certyfikaty,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 11.02.2013 r..
Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.


Data wytworzenia: 2013-01-30 15:59 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2013-01-30 15:59 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-05 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska