BIP RBGP

Asystent

Asystent

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – kierunki: architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna /dopuszcza się również wnioski studentów będących na IV roku ww. kierunków/.
 • doświadczenie w pracach projektowych w skali regionalnej i lokalnej, a także projektach międzynarodowych,
 • b. dobra znajomość j. angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, Map Info, Corel, GIS,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Udział w pracach projektowych w skali regionalnej (wojewódzkiej) i ponadregionalnej, w tym w kontekście transgranicznego położenia regionu.

2. Udział w pracach planistycznych i studialnych związanych z obszarami funkcjonalnymi województwa.

3. Udział w pracach projektowych w skali regionalnej i lokalnej w związku z realizacją planu wdrożeniowego projektu URMA - "Partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych”.

4. Udział w przygotowaniu aplikacji i  nowych projektach międzynarodowych.

Informacja o warunkach zatrudnienia

       Praca przy monitorze ekranowym  powyżej 4 godzin.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:|
Umowa o pracę  w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (studenci zaświadczenie o kierunku i roku studiów),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert
do dnia 26.10.2015 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, III p. pok.1 Sekretariat-Kadry.

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGP WZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 


Data wytworzenia: 2015-10-16 11:05 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2015-10-16 11:05 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-04 Osoba modyfikująca: Łukasz Kalinowski (Radgost)