BIP RBGP

Asystent

Drukuj
1 2 3

Asystent

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 •  nieposzlakowana opinia,
 • ukończone studia wyższe inżynierskie o specjalności energetyka, robotyka, informatyka, lub profilu mechaniczno-elektrycznym i pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie specjalistycznej współpracy międzynarodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, Exel,  MapInfo lub inne narzędzia GIS,
 • znajomość przepisów prawnych, procedur administracyjnych, celów strategicznych i priorytetów oraz mechanizmów rynkowych i regulacyjnych sektora energetyki w Unii Europejskiej i w Polsce, jak również eksploatacji zasobów energetycznych i bezpieczeństwa energetycznego,
 • znajomość ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-naukowych,
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie specjalistycznej współpracy międzynarodowej będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań:
Prowadzenie zadań związanych z projektem finansowanym z środków UE, w tym pomoc przy prowadzeniu działań zmierzających do zrównoważonej transformacji systemu energetycznego w Regionie Morza Bałtyckiego, w kontekście opisania procesu transformacji energetycznej, zebrania
i porównania odpowiednich danych, prowadzeniu korespondencji i kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi projektu.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny i życiorys, w tym opis wymaganego doświadczenia zawodowego,
 •   kopia  dowodu osobistego,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane certyfikaty,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 28.12.2015 r.
Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Wejście A
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

W RBGP WZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 


Data wytworzenia: 2015-12-10 15:31 Autor: J. Miłosz-Augustowska Data publikacji: 2015-12-10 15:31 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń