BIP RBGP

Specjalista

Drukuj
1 2 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w RBGPWZ – specjalista

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • staż pracy – min. 4 lata (dot. osób z wykształceniem wyższym)
                      min. 5 lat (dot. osób z wykształceniem średnim),
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem archiwum zakładowego
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie archiwum zakładowego.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę na 0,5 etatu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 23.11. 2012 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
 Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.


Data wytworzenia: 2012-11-08 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2012-11-08 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-16 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska