BIP RBGP

główny specjalista - kierownik projektu międzynarodowego

Drukuj
1 2 3

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie w zakresie gospodarki przestrzennej lub pokrewne oraz uzyskany stopień naukowy predestynujący do samodzielnego prowadzenia projektu badawczo-naukowego, tj. min. dr hab.
 • doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów z programów UE, INTERREG w sferze gospodarki przestrzennej,
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie specjalistycznej współpracy międzynarodowej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office,
 • MapInfo, GIS,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczo-naukowymi.

Zakres wykonywanych zadań:
K
oordynacja i kierowanie projektem URMA (Urban-rural partnerships in metropolitan areas), w tym inicjowanie oraz sterowanie tematami o charakterze naukowo-badawczym, składającymi się na poszczególne komponenty projektu,
reprezentowanie Województwa Zachodniopomorskiego na spotkaniach partnerów, merytoryczne nadzorowanie realizacji budżetu projektu, pracy zespołu realizującego projekt w ramach biura oraz zaangażowanych ekspertów zewnętrznych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę na 3/4 etatu na okres zamknięty do 31 XII 2014 roku

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys, w tym opis wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane stopnie naukowe,
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 28 grudnia  2012 r.
 

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.


Data wytworzenia: 2012-12-18 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2012-12-18 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-16 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska