BIP RBGP

główny projektant

Drukuj
1 2 3

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii wodno – sanitarnej i pokrewne
 • staż pracy min. 5 lat.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office,
 • MapInfo, GIS,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa wodnego,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość i dobra organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace projektowe w skali regionalnej (wojewódzkiej) w zakresie:

- infrastruktury technicznej,

- gospodarki odpadami,

- gospodarki wodnej,

- ochrony przed powodzią.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę na 1/2 etatu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwestionariusz osobowy
  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 31 grudnia  2012 r.
 

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane
po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.


Data wytworzenia: 2012-12-18 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2012-12-18 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-16 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska