BIP RBGP

asystent projektanta

Drukuj
1 2 3

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, geografia, ekonomia i pokrewne.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość programów Microsoft Office, MapInfo, GIS,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace projektowe w skali regionalnej (wojewódzkiej) w zakresie:

- struktury transgraniczno-przestrzennej województwa zachodniopomorskiego,

- zagospodarowania przestrzennego obszarów transgranicznych i transnarodowych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 22 sierpnia 2012 r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-08-08 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2012-08-08 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-14 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska