BIP RBGP

Asystent projektanta w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Drukuj
1 2 3

Oferta nr 2

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe architektoniczne,
 • biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu PowerPoint, Excel,
 • mile widziana znajomość MapInfo, CorelDrew,
 • znajomość tematyki projektów unijnych,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prace projektowe w skali regionalnej (wojewódzkiej) w zakresie:
  - struktury transgraniczno-przestrzennej województwa zachodniopomorskiego,
  - zagospodarowania przestrzennego obszarów transgranicznych
  i transnarodowych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione
  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 9 września 2011 r.
ze wskazaniem numeru oferty.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie
nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.


Data wytworzenia: 2011-08-29 Autor: rbgp Data publikacji: 2011-08-29 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: rbgp Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-14 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska