BIP RBGP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Asystent projektanta w Biurze Planowania Przestrzennego - gospodarstwo pomocnicze RBGPWZ

Wymagania niezbędne:

 •     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 
      oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 •     nieposzlakowana opinia,
 •     wykształcenie wyższe lub IV, V rok studiów (studia magisterskie) w zakresie informatyki i pokrewne.

Wymagania dodatkowe:

 •    znajomość oprogramowania GIS, (MapInfo),
 •    dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 •    komunikatywność, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 •  koordynacja tworzenia i zarządzania zasobami Biura w środowisku GIS.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 •    list motywacyjny i życiorys,
 •    kopia  dowodu osobistego,
 •    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / studenci zaświadczenie o kierunku i roku studiów/,
 •    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 
     z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 •    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 4 lutego 2010 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry 

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-12-21 12:33 Autor: rbgp Data publikacji: 2010-01-25 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: rbgp Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-27 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń